از دوردست‌های تبعید

برای بیست و دو

شنبه, ۱۷ تیر ۱۳۹۶، ۰۸:۱۴ ب.ظ

 ای مرغ سحر چو این شب تار...

  دریافت (یاد آر. افسونِ معتمدی در حزن غریبِ نِی)

  • ۹۶/۰۴/۱۷
  • حضرت کازیمو

محمد معتمدی